Missie & Visie van Huisartsen aan Zee

Historie en profiel van de praktijk

In februari 2011 zijn de twee praktijken van Boogaart/Boogaart-Manassen en Balder samengegaan tot één praktijk. Daarvoor lagen deze twee echt Scheveningse praktijken op ca. 200 meter van elkaar. Na een uitbreiding en verbouwing van het historische pand op de Badhuiskade 9 (het praktijkadres van Boogaart/Boogaart-Manassen) gingen wij door als Huisartsen aan Zee.

In de jaren erna hebben wij veel energie gestoken in het smeden van deze praktijken tot één geheel. Een gezamenlijke inspanning die zich afspeelde op patiënten niveau, assistente en praktijkondersteuners niveau en artsen niveau. Met groot en blijvend enthousiasme omdat op alle niveaus de voordelen van deze samensmelting ervaren werden:

 • Op patiënten niveau was er het behoud van de eigen huisarts, het blijvend contact met de vertrouwde assistente maar dan wel in een praktijk die altijd open is en een groot aantal diensten aanbiedt.
 • Voor de assistentes en praktijkondersteuners ook dat behoud van de persoonlijke contacten maar wel binnen een gezellig team en met de mogelijkheid van verdere scholing en ontwikkeling.
 • Voor de huisartsen natuurlijk ook het behoud van de korte lijnen maar dan binnen een goed team waar ook de vele (vaak logistieke) taken verdeeld kunnen worden.

Na 3 jaar is Huisartsen aan Zee een goed lopende praktijk waar medewerkers en patiënten in de overgrote meerderheid tevreden over zijn. Wij zijn trots op het behaalde resultaat, en bouwen door aan een nog betere praktijk die blijvend afgestemd is aan de snel veranderende wereld van de huisartsenzorg.

Visie van “Huisartsen Aan Zee”

Hoger doel:Het leveren van moderne, kwalitatief hoogwaardige en breed georiënteerde huisartsgeneeskundige zorg, in een goed georganiseerd verband, met een adequate ondersteuning. Dit met behoud van de individuele, op continuïteit gerichte en sterke patiëntenbinding van de werkzame huisartsen en met respect voor de eigen kwaliteiten en ambities van een ieder.

Kernwaarden:

 • Voor wat betreft de patiëntenzorg
  1. De patiëntenzorg is patiëntgericht, patiëntvriendelijk en met een zo groot mogelijke continuïteit. Het is van belang dat ondanks de uitbreiding voor de patiënt het gevoel van “kleinschaligheid” blijft bestaan. Dus zo veel mogelijk steeds dezelfde zorgverleners (huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners) voor één patiënt. Deze consistente en continue patiëntenzorg heeft kwalitatief gezien een toegevoegde waarde, is bovendien de nadrukkelijke wens van onze patiënten, en schenkt de medewerkers veel extra arbeidsvreugde.De patiënt moet laagdrempelig en (in principe) binnen een dag bij de huisarts terecht kunnen
  2. Tegelijkertijd vraagt de ontwikkeling binnen de huisartsgeneeskunde een steeds grotere intercollegiale samenwerking, taakdelegatie en taakverdeling. Daarvoor zijn een aantal redenen:
   • Het toegenomen takenpakket maar ook de toegenomen mogelijkheid en tendens om binnen ons vakgebied te specialiseren maken op bepaalde gebieden een intercollegiale taakverdeling aantrekkelijk.
   • Ook het aanleren en onderhouden van nieuwe taken geschiedt efficiënter in een wat groter werkverband
   • De sterk toegenomen en steeds veranderende administratieve belasting maakt het aantrekkelijk om de expertise en taken te verdelen.
   • Ook de toegenomen personele bezetting (meerdere assistentes, praktijkondersteuners, baliemedewerker) vraagt om een nauwere samenwerking.
   • Tot slot is een wat groter verband sterker als het gaat om de communicatie met zorgverzekeraars en andere gezondheidswerkers. Ook een centrale inkoop werkt kostenbesparend.
 • Voor wat betreft de intercollegiale samenwerking. Huisartsen Aan Zee is trots op vriendschappelijke, betrouwbare en sterke collegiale grondhouding. Daarbinnen is er de ruimte voor een eigen benadering, een eigen tempo en een eigen kleur.

Ons doel:

De uitdaging voor Huisartsen Aan Zee is het op een juiste manier integreren van haar kernwaarden. Aan de ene kant vraagt de genoemde vernieuwing van de huisartsgeneeskunde om een schaalvergroting. Aan de andere kant is het onze nadrukkelijke zorg om deze ontwikkeling te combineren met de eveneens genoemde “kleinschaligheid”. Een ogenschijnlijke contradictie die bevestigd lijkt als we naar veel van de grotere huisartsgeneeskundige organisatieverbanden om ons heen kijken.

Zo willen wij het niet.Toch zijn wij er van overtuigd dat met een juiste organisatie deze kernwaarden wel te combineren zijn. De keuze voor een kleine en vaste groep hulpverleners t.b.v. één woonverband staat daarbij centraal en heeft een hoge prioriteit bij de organisatie van onze samenwerking. Ook als dat ten koste zou gaan van een (vermeend) verlies aan efficiëntie.